Realizujemy programy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik administracji i technik bhp wzbogacone w zajęcia dodatkowe. Programy te uwzględniają również praktykę zawodową. Obejmują one treści nauczania wynikające z analizy umiejętności zawodowych pracownika ochrony i detektywa, pracownika administracji państwowej, samorządowej jak i w sektorze prywatnym oraz pracownika bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnych do wykonywania zadań w trakcie przyszłej pracy zawodowej.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.3. Ochrona osób i mienia

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Program nauczania szkoły policealnej o kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Samoobrona i techniki interwencyjne
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Język angielski w ochronie osób i mienia
 • BHP w ochronie osób i mienia
 • Pomoc przedlekarska w ochronie osób i mienia
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o wpis la listę kwalifikowanego pracownika ochrony.

Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.

Perspektywy zawodowe: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Pozwala on na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 

 

 

 

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

 

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku BHP obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Zawód: Technik administracji 334306
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 •  Finanse publiczne
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Język angielski w administracji

 

 

 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.


 NAUKA BEZPŁATNA

 

 

copyright ©2008 Studium Służb Ochrony i Detektywów